بازرگانی پیشرو تلاشگران

انواع ترخیص کالا از گمرک قسمت ۱

در این مقاله قصد داریم در دو بخش با انواع شیوه های ترخیص کالا از گمرک آشنا شویم.

این شیوه ها به شرح زیر می باشند :

ترخیص کالا ورود و صدور كالا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي:

مدارك مورد نیاز برای ترخیص کالا و یا ورود و یا صدور کالا :

۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -صورتجلسه ارزش افزوده براي كالاي وارده به سـرزمين اصـلي بـراي محصـولات توليـد
شده در منطقه
۴ -قبض انبار منطقه ويژه
۵ -مجوزهاي قانوني در صورت نياز
۶ -گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۷ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز
۸ -گواهي توليد محموله در منطقه صادره از سوي سازمان منطقه
۹ -كارت بازرگاني
۱۰ -ثبت سفارش سهم مازاد بر ارزش افزوده

ترخيص كالاهاي همراه مسافر:

مسافري كـه وارد كشـور مـي شـود ، عـلاوه بـر وسايل شخصي ميتواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقـوق گمركـي و سـود بازرگاني كالا وارد کند. ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيـر تجـاري بـودن آن مانعی ندارد.

مدارك لازم براي انجام ترخیص کالا و واردات کالا:

۱ -پاسپورت
۲ -قبض انبار
۳ -گواهي پايان تحصيل يا اشتغال بكار
۴ -ايرانيان يا خارجيان مقيم

واردات قطعي یا ترخیص کالا به صورت قطعی :

واردات قطعي رويه هایی است كه به موجب آن اجازه داده مـيشـود تـا كـالاي وارده بـه قلمـرو گمركي كه براي مصرف در داخل كشور است و به طور دائم قرار اسـت در كشـور بمانـد، بـا پرداخت هرگونه حقوق ورودي و مالياتهاي متعلقه و انجام تشريفات گمركي قطعي، از گمرك ترخيص شود.

مدارك لازم براي انجام خدمت :

۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -قبض انبار و برگه ترخيصيه
۴ -ثبت سفارش بازرگاني
۵ -گشايش اعتبار از طيق سيستم بانكي كشور
۶ -مجوزهاي مقرراتي در صورت نياز
۷ -مجوزهاي قانوني در صورت نياز
۸ -كارت بازرگاني
۹ -گواهي مبداء
۱۰ – گواهي بازرسي در صورت نياز
۱۱ – گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۱۲ – گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

صدور موقت یا واردات کالا به صورت موقت :

صــدور موقــت، رويــه گمركــي اســت كــه بــه موجــب آن كالاهــاي مجــاز بــراي اهــداف معينــي شــامل ســاخت، پــردازش، تعميــر، تكميــل، شــركت در نمايشــگاه يــا بــه عنــوان وســايل نقليــه بــراي اســتفاده شخصــي يــا تــردد بــين ايــران و كشــورهاي ديگــر يــا ماشــين آلات و تجهيــزات بــراي انـــجام خــدمات فنــي و مهندســي بــه طــور موقــت و ظــرف مهلــت معينــي كــه در آيــين نامــه اجرائـي ايـن قـانون مشـخص مـي شـود بـه خـارج از كشـور صـادر و سـپس بـه كشـور بازگردانده شود.

مدارك لازم براي انجام خدمت :

۱ -نسخه اظهارنامه تايپ شده
۲ -قبض انبار يا موافقت نامه حمل يكسره
۳ -كارت بازرگاني و كد اقتصادي معتبر از نظر مدت اعتبار
۴ -وكالت نامه رسمي حق العملكار يا نماينده شركت
۵ -معرفي نامه شركتها و كارمند حق العملكار
۶ -ارائه مجوزهاي لازم در خصوص برخي از كالاهاي خـاص كـه ورود آنهـا نيـاز بـه مجـوز مربوطه دارد
۷ -سياهه عدل بندي
۸ -برگ باسكول
۹ -گواهي وزارت صنعت و معدن و تجارت مبني بر عدم امكان فرآيند تعمير يا تكميل در داخـل (جهت خروج موقت كالا بمنظور تعمير يا تكميل


همچنین بخوانید...!

مشاهده : 248 بار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *